Samenwerken met de gemeente Haarlem
Help!

Samen verder met een goed initiatief: Revision

Laatst bijgewerkt op 1356 dagen geleden door Sebastiaan Zwiers

In november 2009 brachten de Kamer van Koophandel en het georganiseerde bedrijfsleven  gezamenlijk het rapport ‘Zuid-Kennemerland op Groen’ uit. Bij de presentatie van dit rapport deed de burgemeester van Haarlem de toezegging dat er een regionaal gedragen bereikbaarheidsvisie zou komen. Op een conferentie op 10 december 2010 werd het visiedocument ‘Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking’ gepresenteerd.

Het visiedocument is tot stand gekomen in samenwerking met de vijf gemeenten in Zuid-Kennemerland en de Kamer van Koophandel. Voorjaar 2011 is de visie in de vijf gemeenteraden vastgesteld. In december 2013 hebben 4 gemeenten een regionale mobiliteitsfonds ingesteld door een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Het is slechts een start. De komende jaren willen wij gezamenlijke stappen zetten om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren en te versterken.

Invulling geven aan regionale samenwerking kan op meerdere manieren. Voorop staat dat de samenwerking tussen gemeenten, met het bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties niet mag verzanden in ingewikkelde structuren. Voor de uitwerking van de visie is een stuurgroep actief. In de stuurgroep zitten van iedere gemeente een portefeuillehouder, een bestuurder van werkgeversorganisatie VNO-NCW en de stadsbouwmeester. De stuurgroep wordt inhoudelijk door een klankbordgroep ondersteund, die bestaat uit een vertegenwoordiging van betrokken overheden en maatschappelijke organisaties.

Doelen regionale bereikbaarheidsvisie

  1. Aangeven dat de regio Zuid-Kennemerland wil samenwerken en in welke richting deze samenwerking wordt gezocht.
  2. Inzicht geven in de meest knellende bereikbaarheidsopgaven en mogelijke oplossingen hiervoor.
  3. Bieden van de eerste handvatten om oplossingen dichterbij te brengen;
  4. Bieden van een eindbeeld voor 2030 van een robuust regionaal netwerk voor OV, fiets en auto.